Menu własne 2

 

Misjonarz I:

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła apostoła do Koryntian (1 Kor 2, 1-5)

Bracia! Przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto słowo Boże.

W: Bogu niech będą dzięki.

10. Ten sam misjonarz wygłasza komentarz.

Komentarz:

Bracia i Siostry! Jak słyszeliśmy przed chwilą, przyszliśmy głosić nie siebie, lecz Chrystusa. Dlatego teraz nastąpi uroczyste odczytanie (odśpiewanie) Ewangelii o rozesłaniu Apostołów. Powstańmy.

11. Po komentarzu drugi misjonarz w towarzystwie akolitów i ministrantów z kadzidłem, bierze ze specjalnie przygotowanego pulpitu Ewangeliarz i udaje się uroczyście do ambonki, aby tam uroczyście odczytać lub odśpiewać Ewangelię.

Misjonarz II:

K: Pan z wami.

W: I z duchem twoim.

K: Słowa Ewangelii według św. Mateusza (Mt 28, 18-20)

W: Chwała Tobie Panie.