Menu własne 2

 

Zapoznaj się z uwagami ogólnymi >>> w menu działu: Zakończenie misji - obrzęd I.

 

Obrzęd II. (na specjalnym nabożeństwie)

1. O wyznaczonej godzinie, po ogłoszeniach porządkowych, jeden z misjonarzy dokonuje wprowadzenia w obrzęd zakończenia misji świętej.

Misjonarz I: Drodzy moi, centralnym wydarzeniem tego spotkania jest oddanie czci Krzyżowi, który na pamiątkę tej Świętej Misji zostanie uroczyście pobłogosławiony i ustawiony, (został odnowiony) jako znak naszej religii i wiary - świadek naszego nawrócenia. Patrząc na ten Krzyż, pamiętajmy, że na nim Chrystus objawił swoją najwyższą miłość do Kościoła. Uwielbiając Krzyż, pamiętajmy o Chrystusie, który przez swoją Krew na nim przelaną usunął wszelkie podziały istniejące między ludźmi i z różnych narodów utworzył jeden lud Boży.

Chcemy jak Maryja, uczniowie i przyjaciele Jezusa wędrować z Nim po ścieżkach naszego życia. Chcemy dziś - w skupieniu - z Jezusem stanąć pod Krzyżem i pod tym znakiem prosić o błogosławieństwo, o wszelką Bożą i ludzką pomyślność. Zanim pobłogosławimy Krzyż rozważymy niektóre stacje Drogi Krzyżowej: pochylimy się nad upadającym Chrystusem, weźmiemy ciężar Krzyża na nasze ramiona, uświadomimy sobie prawdę, że nasze grzechy są jak gwoździe, które przybiły Chrystusa do Krzyża. Ale nade wszystko przeżyjmy prawdę, że w Krzyżu jest nasze zbawienie.

2. Następnie śpiewa się pieśń:

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie - W krzyżu miłości nauka.

Kto Ciebie Boże raz pojąć może, - Ten nic nie pragnie, ni szuka.

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, - Dla duszy smutkiem zmroczonej.

Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, - W boleści sercu zadanej.

                       

 

 

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie - Serce ci na wskroś przepali,

Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, - On ciebie wesprze, ocali.

Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, - Lub serce czyjeś zawiodło:

O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, - Krzyż niech Ci stanie za godło.

3. Po pieśni rozpoczyna się Droga Krzyżowa z Krzyżem Misyjnym:

I STACJA (w kościele): Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona...

Misjonarz II: Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie.

Lud: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Misjonarz I:

Rozważanie: Jezus bierze nasze krzyże; choroby, samotności, niezrozumienia u ludzi...

Przypomina: Kto chce iść za Mną niech weźmie Krzyż...

Tłumaczy, że: Tak chce Bóg odkupić i zbawić świat...

4. Następnie śpiewa się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami...

II STACJA (na zewnątrz kościoła, przy drzwiach): Upadki Jezusa...

Misjonarz II: Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie.

Lud: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

                       

 

 

 

Misjonarz I: W tym miejscu wspominamy wszystkie upadki Jezusa

- przy drzwiach kościoła, bo tylko w nim my możemy podnosić się z naszych upadków...

Wielu ludzi leży w grzechach i nie chce przekroczyć progu kościoła.

Kościołowi Jezus polecił: Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone... Jezus pokazuje, że można wstać i iść dalej...

5. Następnie śpiewa się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

III STACJA: Szymon niesie Krzyż Jezusa

Misjonarz II: Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie.

Lud: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Misjonarz I: pomagać nieść krzyż innym - takie jest przesłanie tej stacji...

Wielu go dźwiga samotnie - JP II woła: „przerwijcie łańcuch ludzkiej niedoli i samotności”...

Dźwigając krzyże innych, dźwigamy Krzyż Jezusa: byłem Głodny, byłem Nagi, w więzieniu, Chory ... pomogliście jednemu z tych - pomogliście Jezusowi...

6. Następnie śpiewa się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

7. Po rozważaniu, stany: mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci biorą Krzyż na ramiona i niosąc go procesyjnie obchodzimy kościół. W procesji niesione są też sztandary, feretrony. W czasie procesji biją dzwony, ludzie idą w ciszy...

                       

 

 

 

IV STACJA (przy położonym Krzyżu): Przybicie do Krzyża

Misjonarz II: Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie.

Lud: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Misjonarz I: Jezusa do Krzyża przybiły nie gwoździe ale grzech ludzkie...

Grzechy nie tylko Żydów, innych ludzi ale twoje i moje grzechy...

Grzechy przeciwko życiu, miłości...Największy grzech to brak poczucia grzechu, życie jakby Boga nie było... To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech...

8. Następnie śpiewa się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

9. Po tej stacji następuje uroczyste błogosławieństwo krzyża misyjnego

Misjonarz II:

- okadza Krzyż

- śpiewa się Prefację o Krzyżu nr 50 z Mszału rzymskiego z wersji zmodyfikowanej:

Misjonarz II: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. *Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego *na drzewie Krzyża. *Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, *na drzewie Krzyża powstało nowe życie, *a szatan, który na drzewie zwyciężył, *na drzewie również został pokonany, *przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, *który oświeca ludzkość swoim światłem *i z Tobą żyje i króluje *na wieki wieków.

W: Amen, amen, amen.

                       

 

Misjonarz I: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

Lud: Który stworzył niebo i ziemię.

Misjonarz I: Pan z wami.

Lud: I z duchem Twoim.

Misjonarz I: Módlmy się.

10. Następuje chwila cichej modlitwy, a później wypowiada się słowa:

Misjonarz I: Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś Jednorodzonego Syna Twojego, aby nas zbawił. Niech będzie pobłogosławiony  i poświęcony ten Krzyż Misyjny mocą Twoją i modlitwą Kościoła. Zbawicielu nasz, przez mękę i śmierć Twoją Krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia.  W tym znaku jest nasze zwycięstwo. Twoim Krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chcemy Cię naśladować.  Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech Twój Krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. * Niech będzie znakiem uświęcenia naszej pracy i naszych rodzin. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

lub

Prosimy Cię, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże: racz pobłogosławić  ten znak Krzyża, aby stał się środkiem zbawienia rodzaju ludzkiego; niech utwierdza wiarę, pomnaża dobre czyny, niech pociesza, strzeże * i broni przed atakami nieprzyjaciela. / Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

 

                       

 

 

11. Dalej drugi misjonarz wypowiada słowa modlitwy:

Misjonarz II: Módlmy się.

12. Następuje chwila cichej modlitwy, a później wypowiada się słowa:

Misjonarz II: Panie, Jezu Chryste, pobłogosław ten Krzyż, przez który wyrwałeś świat spod władzy duchów piekielnych i Męką Swoją pokonałeś szatana, który cieszył się, gdy pierwszy człowiek przestąpił prawo Boże, spożywając z drzewa zakazanego.

13. Teraz kropi krzyż wodą święconą:

Niech ten Krzyż będzie poświęcony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy, którzy przed tym Krzyżem będą się modlili i oddawali cześć Bogu, niech otrzymają zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

14. Ksiądz Proboszcz odczytuje akt zakończenia misji:

menu >>> Akt zakończenia Misji parafialnej

15. Dalej odbywa się ostatnia stacji procesji:

V STACJA (ustawienie Krzyża): Śmierć Jezusa na Krzyżu

16. W czasie ustawienia krzyża śpiewa się pieśni pasyjne:

Krzyżu święty nade wszystko, - Drzewo Przenajszlachetniejsze.

W żadnym lesie takie nie jest, - Jeno, na którym sam Bóg jest.

                       

 

 

Słodkie drzewo, słodkie gwoździe - Rozkoszny owoc nosiło.

Skłoń gałązki, drzewo święte, - Ulżyj członkom tak rozpiętym.

Odmień teraz oną srogość, - Którąś miało z urodzenia.

Spuść lekkuchno i cichuchno - Ciało Króla niebieskiego.

lub

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, - Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:

Gdzie Bóg, Król świata całego, - Dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, - Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:

Ta sama Krew cię skropiła, - Która nas z grzechów obmyła.

lub

Wisi na Krzyżu Pan, Stwórca nieba; - Płakać za grzechy, człowiecze potrzeba.

Ach, ach, na Krzyżu umiera, - Jezus oczy Swe zawiera.

Najświętsze członki i wszystko ciało - Okrutnie zbite na Krzyżu wisiało.

Ach, ach dla ciebie człowiecze, - Z boku Krew Jezusa ciecze.

                       

 

 

17. Po ustawieniu krzyża odbywają się następujące obrzędy:

Misjonarz I: - Kazanie o Krzyżu (5-10 minut)

Misjonarz I: Najmilsi, kończy się święty czas misji w naszej Parafii. Radość nasza będzie pełniejsza, jeżeli przyjmiemy dziś dar odpustu zupełnego, który możemy uzyskać ze skarbca zasług Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela.

Na podstawie Wykazu odpustów, zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską i Trybunału Penitentiaria Apostolica oraz na mocy dekretu z dnia 16 lipca 1999 roku: „Udziela się, pod zwykłymi warunkami, odpustu zupełnego wiernym, którzy przynajmniej przez pełne trzy dni uczestniczyli w Misjach Świętych (rekolekcjach)” [por. Enchiridion indulgentiarum, nr 10, s. 57].

Na wypełnienie zwykłych warunków odpustu składa się: bycie w stanie Łaski Uświęcającej, skorzystanie z sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii Świętej, względnie uczynienie tego w najbliższym czasie, wyznanie wiary, modlitwa na intencje Ojca Świętego, wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu – nawet lekkiego, wzbudzenie intencji dla kogo chce się zyskać odpust zupełny (dla siebie, bądź jednej osoby zmarłej). Jeśli, któryś z powyższych warunków nie jest spełniony, odpust który możemy zyskać, jest odpustem cząstkowym.

Wzbudźmy intencję za kogo chcemy zyskać ten dar odpustu.

18. Odmawia się przepisane modlitwy. Można też w tym miejscu, jeśli nie czyniono tego wcześniej, uroczyście wyznać wiarę.

Misjonarz II: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego …

W: Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen.

 

                       

 

 

 

Misjonarz II: W intencjach Ojca Świętego: Zdrowaś Maryjo …

W: łaski pełna, * Pan z Tobą, * błogosławionaś Ty między niewiastami,* i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. * Święta Maryjo, * Matko Boża, * módl się za nami grzesznymi * teraz i w godzinę śmierci naszej. *Amen.

Misjonarz II: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

W: jak była na początku, * teraz i zawsze, * i na wieki wieków. * Amen.

Misjonarz II: Boże Ojcze Wszechmogący, Ty posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby w Nim objawić nam swoją niezmierzoną miłość. Przez ten święty czas misji parafialnych wsłuchiwaliśmy się w Jego słowa i trwaliśmy jednomyślnie na modlitwie. * Dlatego proszę Cię Boże, udziel tu zebranym swoim wiernym łaski odpustu zupełnego †i błogosław w ich codziennych obowiązkach, aby żyjąc jako prawdziwi chrześcijanie zawsze chwalili Twoje imię. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

19. Następuje również poświęcenie pamiątek misyjnych.

Misjonarz I: Niech Bóg w swoim miłosierdziu pobłogosławi te znaki naszej pobożności i umocni naszą wiarę, abyśmy szczęśliwie przeszli drogę doczesnego życia i osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

20. Po modlitwie dewocjonalia kropi się wodą święconą. Wszystko kończy się uroczystym błogosławieństwem nad zgromadzonym ludem oraz znakiem krzyża za pomocą krzyża oblackiego.

M: Pan z wami.

W: I z duchem Twoim.

                       

 

 

M: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W: Który stworzył niebo i ziemię.

M: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

W: Teraz i na wieki.

21. Jeden z misjonarzy z wyciągniętymi nad ludem rękami mówi lub śpiewa:

M: Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi dziećmi, niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.

W: Amen.

M: Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.

W: Amen.

M: Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.

W: Amen.

22. Misjonarze trzymając w rękach swoje Krzyże Oblackie wspólnie udzielają błogosławieństwa, śpiewając lub mówiąc:

M: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W: Amen.

 

                       

 

 

23. Zakończenie – podziękowanie misjonarzy i oddanie parafii ks. Proboszczowi.

M: Księże Proboszczu! Kiedy w sobotę (niedzielę) rozpoczynaliśmy Misję Świętą otrzymaliśmy od Ciebie stuły i klucze – jako symbol władzy. Powiedziałeś nam wtedy, ze przekazujesz pieczę duchową nad swoją parafią. Przez te kilka dni wszyscy staraliśmy się poznać Boga i samych siebie. Bóg jak zawsze, a i tym razem również, okazał nam Swoją miłość i łaskę. I oto dziś jesteśmy odnowieni duchowo i przyodziani szatą łaski uświęcającej. Oddajemy Ci, Księże Proboszczu, parafię. Mamy nadzieję, że za łaską Bożą, uświęconą jako wspólnotę dzieci Bożych. Symbolem tej przemiany duchowej, jaka się nas dokonała, są te (białe – jeśli takie były używane) stuły, które Ci teraz na powrót przekazujemy.

24. Następuje adoracja Krzyża Misyjnego przez indywidualne ucałowanie: najpierw podchodzą misjonarze, dalej duszpasterze, służba liturgiczna oraz pozostali wierni.