Menu własne 2

Uroczystość zakończenia misji świętej jest odprawiana w dogodnej porze. Najlepiej jednak to nabożeństwo połączyć z Eucharystią lub też dokonać tego na specjalnym nabożeństwie w okolicach godziny 15.00.

Wierni uczestniczą z tej uroczystości w kościele, pozostając w nim po zakończonej Eucharystii lub przychodząc do niego na specjalne nabożeństwo, które ma formę drogi krzyżowej o V stacjach (szczególnie wtedy kiedy ustawiany jest nowy krzyż misyjny i wynosi się go z kościoła na zewnątrz).

Na początku całego obrzędu podawane są ogłoszenia porządkowe, a następnie należy dokonać odpowiedniego wprowadzenia.

1. W obu wypadkach jednak należy wcześniej w zakrystii i prezbiterium przygotować:

w prezbiterium: Pismo święte (Ewangeliarz), krzyż procesyjny, dwie akolitki, kadzidło i wodę święconą.

na ołtarzu: akt zakończenia misji świętej oraz przybory do pisania.

koło krzyża misyjnego: odpowiednie nagłośnienie.

ewentualnie przed ołtarzem krzyż misyjny, jeśli będzie ustawiany.

2. Na pół godziny przed uroczystością zakończenia misji świętej, odzywają się wszystkie dzwony (przed Eucharystią lub nabożeństwem).

3. Na 15. minut przed nabożeństwem ks. Proboszcz lub wyznaczona przez niego osoba odmawia 10. różańca misyjnego (przed Eucharystią lub nabożeństwem).

4. W odpowiednim czasie zapala się świece na ołtarzu i formuje się procesja, w której idą ministranci z krzyżem procesyjnym i akolitkami, księgą Biblii. Wszystko jak w procesji wejścia na Eucharystię lub nabożeństwo. Inne rzeczy, jak np. woda święcona i kropidło, akt zakończenia misji należy przygotować wcześniej.

5. Jeśli nabożeństwo jest połączone z Eucharystią, to gdy rubryki taką możliwość dopuszczają, to można użyć formularza o Krzyżu z 14.09 (MR s. 202’-203’), ale wtedy należy wziąć 1. Prefację o Męce Pańskiej (MR nr 17, s. 140*), gdyż prefacja o krzyżu używana jest w czasie poświęcenia krzyża misyjnego.

Obrzęd I. (w połączeniu z Eucharystią)

1. Po zakończonej Eucharystii, po ogłoszeniach porządkowych misjonarz dokonuje wprowadzenia w obrzęd zakończenia misji świętej.

Misjonarz I: Bracia i siostry. Centralnym wydarzeniem tego spotkania jest oddanie czci Krzyżowi, który na pamiątkę tej świętej misji zostanie uroczyście pobłogosławiony i ustawiony, [został odnowiony] jako znak naszej religii i wiary - świadek naszego nawrócenia. Patrząc na ten Krzyż, pamiętajmy, że na nim Chrystus objawił swoją najwyższą miłość do Kościoła. Uwielbiając Krzyż, pamiętajmy o Chrystusie, który przez swoją Krew na nim przelaną usunął wszelkie podziały istniejące między ludźmi i z różnych narodów utworzył jeden lud Boży.

2. Następuje podpisanie aktu zakończenia misji świętej z odpowiednim wprowadzeniem.

Misjonarz II: Zanim wyruszymy w uroczystej procesji do Krzyża Misyjnego, aby dokonać Jego uroczystego poświęcenia oraz poświęcić nasze krzyże domowe, dokonamy podpisania aktu zakończenia misji świętej, który jest dokumentem, jaki pozostanie na pamiątkę tego wydarzenia w archiwum parafialnym. Proszę o podpisanie tego dokumentu Ks. Proboszcza, pozostałych obecnych kapłanów i misjonarzy, którzy prowadzili misję świętą.

Może on mieć następującą treść:

menu >>> Akt zakończenia misji parafialnej

3. Po podpisaniu aktu zakończenia misji wprowadzenie do procesji.

Misjonarz I: Bracia i siostry. Chcemy jak Maryja, uczniowie i przyjaciele Jezusa wędrować z Nim po ścieżkach naszego życia. Chcemy dziś – w skupieniu – z Jezusem stanąć pod Krzyżem i pod tym znakiem prosić o błogosławieństwo, o wszelką Bożą i ludzką pomyślność. Pójdźmy zatem w procesji do Krzyża Misyjnego, aby tam prosić Boga o dar Jego błogosławieństwa i odpustu zupełnego.

4. Rozpoczyna się procesja, której towarzyszy śpiew.

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie - W krzyżu miłości nauka.

Kto Ciebie Boże raz pojąć może, - Ten nic nie pragnie, ni szuka.

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, - Dla duszy smutkiem zmroczonej.

Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, - W boleści sercu zadanej.

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie - Serce ci na wskroś przepali,

Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, - On ciebie wesprze, ocali.

Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, - Lub serce czyjeś zawiodło:

O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, - Krzyż niech Ci stanie za godło.

5. Gdy wszyscy przejdą z kościoła na uroczystości zakończenia misji świętej i dojdą pod Krzyż, wówczas następuje uroczystość poświęcenia Krzyża Misyjnego.

menu >>> Poświęcenie Krzyża misyjnego

 

Poświęcenie Krzyża misyjnego

1. Gdy wierni obecni na uroczystości zakończenia misji świętej przejdą z kościoła i dojdą do Krzyża Misyjnego, wówczas jeden z misjonarzy zasypuje kadzidło i okadza Krzyż Misyjny a następnie śpiewa następującą modlitwę poprzedzającą poświęcenie krzyża

Misjonarz II: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. *Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego *na drzewie Krzyża. *Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, *na drzewie Krzyża powstało nowe życie, *a szatan, który na drzewie zwyciężył, *na drzewie również został pokonany, *przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, *który oświeca ludzkość swoim światłem *i z Tobą żyje i króluje *na wieki wieków.

W: Amen, amen, amen.

6. Następuje poświęcenie Krzyża Misyjnego.

Misjonarz I: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W: Który stworzył niebo i ziemię.

Misjonarz I: Pan z wami.

W: I z duchem Twoim.

Misjonarz I: Módlmy się. Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś Jednorodzonego Syna Twojego, aby nas zbawił. Niech będzie pobłogosławiony i poświęcony ten Krzyż Misyjny mocą Twoją i modlitwą Kościoła. Zbawicielu nasz, przez mękę i śmierć Twoją Krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia. W tym znaku jest nasze zwycięstwo. Twoim Krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chcemy Cię naśladować. / Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech Twój Krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. * Niech będzie znakiem uświęcenia naszej pracy i naszych rodzin. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

7. Po poświęceniu Krzyża Misyjnego następuje poświęcenie krzyży domowych.

Misjonarz II: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże: racz pobłogosławić † nasze domowe krzyże, * niech utwierdzają naszą wiarę, pomnażają dobre czyny, niech pocieszają, strzegą i bronią nas przed atakami nieprzyjaciela. / Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

8. Następuje odczytanie aktu zakończenia misji, który zostaje w archiwum parafii. Czyni to ks. Proboszcz lub wyznaczona przez niego osoba.

9. Po odczytaniu aktu zakończenia misji odmawia się modlitwy celem zyskania odpustu zupełnego. Najpierw jednak dokonuje się odpowiedniego wprowadzenia.

Misjonarz I: Najmilsi, kończy się święty czas misji w naszej Parafii. Radość nasza będzie pełniejsza, jeżeli przyjmiemy dziś dar odpustu zupełnego, który możemy uzyskać ze skarbca zasług Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela.

Na podstawie Wykazu odpustów, zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską i Trybunału Penitentiaria Apostolica oraz na mocy dekretu z dnia 16 lipca 1999 roku: „Udziela się, pod zwykłymi warunkami, odpustu zupełnego wiernym, którzy przynajmniej przez pełne trzy dni uczestniczyli w Misjach Świętych (rekolekcjach)” [por. Enchiridion indulgentiarum, nr 10, s. 57].

Na wypełnienie zwykłych warunków odpustu składa się: bycie w stanie Łaski Uświęcającej, skorzystanie z sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii Świętej, względnie uczynienie tego w najbliższym czasie, wyznanie wiary, modlitwa na intencje Ojca Świętego, wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu – nawet lekkiego, wzbudzenie intencji dla kogo chce się zyskać odpust zupełny (dla siebie, bądź jednej osoby zmarłej). Jeśli, któryś z powyższych warunków nie jest spełniony, odpust który możemy zyskać, jest odpustem cząstkowym.

Wzbudźmy intencję za kogo chcemy zyskać ten dar odpustu.

10. Odmawia się przepisane modlitwy. Można też w tym miejscu, jeśli nie czyniono tego wcześniej, uroczyście wyznać wiarę.

Misjonarz II: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego …

W: Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen.

Misjonarz II: W intencjach Ojca Świętego: Zdrowaś Maryjo …

W: łaski pełna, * Pan z Tobą, * błogosławionaś Ty między niewiastami,* i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. * Święta Maryjo, * Matko Boża, * módl się za nami grzesznymi * teraz i w godzinę śmierci naszej. *Amen.

Misjonarz II: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

W: jak była na początku, * teraz i zawsze, * i na wieki wieków. * Amen.

Misjonarz II: Boże Ojcze Wszechmogący, Ty posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby w Nim objawić nam swoją niezmierzoną miłość. † Przez ten święty czas misji parafialnych wsłuchiwaliśmy się w Jego słowa i trwaliśmy jednomyślnie na modlitwie. * Dlatego proszę Cię Boże, udziel tu zebranym swoim wiernym łaski odpustu zupełnego † i błogosław w ich codziennych obowiązkach, aby żyjąc jako prawdziwi chrześcijanie zawsze chwalili Twoje imię. / Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

11. Wszystko kończy się uroczystym błogosławieństwem nad zgromadzonym ludem oraz znakiem krzyża za pomocą krzyża oblackiego.

M: Pan z wami.

W: I z duchem Twoim.

M: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W: Który stworzył niebo i ziemię.

M: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

W: Teraz i na wieki.

12. Jeden z misjonarzy z wyciągniętymi nad ludem rękami mówi lub śpiewa:

M: Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi dziećmi, † niech was błogosławi i sprawi, * abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.

W: Amen.

M: Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, * niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.

W: Amen.

M: Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, † niech was błogosławi * i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.

W: Amen.

13. Misjonarze trzymając w rękach swoje Krzyże Oblackie wspólnie udzielają błogosławieństwa, śpiewając lub mówiąc:

M: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i † Syn, i Duch Święty.

W: Amen.1

4. Zakończenie – podziękowanie misjonarzy i oddanie parafii ks. Proboszczowi.

M: Księże Proboszczu! Kiedy w sobotę (niedzielę) rozpoczynaliśmy Misję Świętą otrzymaliśmy od Ciebie stuły i klucze – jako symbol władzy. Powiedziałeś nam wtedy, ze przekazujesz pieczę duchową nad swoją parafią. Przez te kilka dni wszyscy staraliśmy się poznać Boga i samych siebie. Bóg jak zawsze, a i tym razem również, okazał nam Swoją miłość i łaskę. I oto dziś jesteśmy odnowieni duchowo i przyodziani szatą łaski uświęcającej. Oddajemy Ci, Księże Proboszczu, parafię. Mamy nadzieję, że za łaską Bożą, uświęconą jako wspólnotę dzieci Bożych. Symbolem tej przemiany duchowej, jaka się nas dokonała, są te [białe – jeśli takie były używane] stuły, które Ci teraz na powrót przekazujemy.

15. Następuje adoracja Krzyża Misyjnego przez indywidualne ucałowanie: najpierw podchodzą misjonarze, dalej duszpasterze, służba liturgiczna oraz pozostali wierni.

 

Modlitwa wiernych na niedzielę zakończenia misji parafialnych  (na każdej Eucharystii w kościele parafialnym i na filiach)

Celebrans: Jako rodzina dzieci Bożych, z wiarą zanosimy nasze prośby do Ojca, aby nasze rodziny, wspierane łaską Chrystusa, stały się prawdziwymi Kościołami domowymi, które żyją Bożą miłością o niej świadczą,

Powtarzać będziemy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.

Wypowiadająca(y) wezwania:

1. Módlmy się w intencji Papieża Franciszka: niech Pan, który go powołał, aby z miłością przewodził Kościołowi, wspiera go w posłudze jedności Kolegium Biskupów i całego Ludu Bożego.

2. Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich: aby Pan, który przypieczętował Swoją obecnością wspólnotę małżeńską, uczynił nasze rodziny wieczernikiem modlitwy i duchowymi wspólnotami życia i miłości na obraz Świętej Rodziny z Nazaretu.

3. Módlmy się w intencji małżonków przeżywających trudności: aby Pan bogaty w miłosierdzie towarzyszył im – poprzez cierpliwe i wyrozumiałe działanie Kościoła – w ich drodze ku przebaczeniu i pojednaniu.

4. Módlmy się w intencji tych wszystkich, którzy uczestniczyli w misji świętej, aby ten szczególny czas spotkania z Bożym Miłosierdziem i doświadczenia miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję, wydało plon pięknego świadectwa wiary.

5. Módlmy się w intencji odprawianej Mszy świętej (podać intencje).

6. Módlmy się w intencji nas samych, aby czas łaski, jakim była dla naszej wspólnoty parafialnej misja święta, wydał dobre owoce w naszym codziennym chrześcijańskim życiu.

Celebrans: Boże, który nie porzucasz dzieła rąk Swoich, wysłuchaj naszych próśb ześlij Ducha Twojego na Kościół u początku Synodu, aby ten, kontemplując blask prawdziwej miłości obecnej w Świętej Rodzinie z Nazaretu, uczył się od Niej wolności i posłuszeństwa w dawaniu odważnej i pełnej miłosierdzia odpowiedzi na wyzwania dzisiejszego świata.  Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.